Menu Zamknij

Regulamin promocji

Prezent 1
Katalog klamek

Prezent 2
Katalog zamków hotelowych
na kartę zbliżeniową

Regulamin do pobrania

REGULAMIN PROMOCJI

„Do każdych drzwi ppoż klamka gratis”
„Do drzwi ppoż z systemem na zamki hotelowe co 6 zamek gratis”


 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Do każdych drzwi ppoż klamka gratis” i „ Do drzwi ppoż z systemem na zamki hotelowe co 6 zamek gratis”

2. Promocja jest organizowana przez Stobrawa Piotr Sobociński z siedzibą w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 34A, 49-305 Brzeg, NIP: 9291434126 (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem Prezentów przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 24 lutego 2021 roku i trwa do wyczerpania zapasów gratisów przewidzianych zgodnie z Regulaminem. Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na stronie www.stobrawa.pl w zakładce „Regulamin promocji” obok miejsca publikacji niniejszego Regulaminu.

5. Celem Promocji jest promocja marki i sklepu internetowego www.stobrawa.pl

ZASADY PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich konsumentów w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego oraz dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, biorących udział w Promocji i dokonujących zakupów towarów od Organizatora w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością, zwanych dalej Uczestnikiem Promocji.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie drzwi przeciwpożarowe serii ELEGANT i PRESTIGE dostępne do sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora pod adresem https://stobrawa.pl/seria-ppoz-elegant/ i https://stobrawa.pl/seria-ppoz-prestige/

4. Przy dokonaniu zakupu dowolnych drzwi ppoż serii ELEGANT lub PRESTIGE – uczestnik Promocji ma prawo otrzymać Prezent w postaci klamki spośród modeli dostępnych do wyboru w ramach Promocji („Prezent 1”) w ilości odpowiadającej liczbie zakupionych drzwi.

5. Przy dokonaniu zakupu dowolnych 5 sztuk drzwi ppoż serii ELEGANT lub PRESTIGE wraz z systemem zamków na kartę – uczestnik Promocji ma prawo otrzymać Prezent w postaci szóstego zamka na kartę spośród modeli dostępnych do wyboru w ramach Promocji („Prezent 2”)

6. Uczestnik Promocji otrzyma wybrany Prezent wraz z zamówieniem, którego dotyczył Zakup premiowany, w terminie wynikającym z regulaminu sklepu stobrawa.pl (tj. w terminie realizacji zamówienia na Zakup premiowany).

7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, w okresie jej trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany Prezent w stanie niezmienionym.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami dostępnymi w sklepie internetowym stobrawa.pl lub w indywidualnych ofertach.

10. Zakupu premiowanego można dokonać w sklepie internetowym Organizatora stobrawa.pl oraz droga e-mail zamowienia@stobawa.pl

11. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Prezentu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

12. Uczestnik nie może domagać się, aby Prezent miał szczególne właściwości.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, odwołania lub zawieszenia Promocji, bez podania przyczyny. Odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie udostępniona w serwisie internetowym www.stobrawa.pl

14. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.

15. Dane osobowe Uczestnika Promocji są przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji opisanej w ninijeszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Stobrawa Piotr Sobociński, która ma swoja siedzibę w brzegu, ul. Starobrzeska 34 A.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego stobrawa.pl

17. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie