Aluminium w Architekturze
stolarka aluminiowa Stobrawa
Menu Zamknij

RPOP

rpop

rpop

STOBRAWA Sobociński Piotr

„Wzrost efektywności energetycznej obiektów firmy STOBRAWA Sobociński Piotr”

RPOP.03.04.00-16-0003/20-00

 
Celem realizacji projektu jest głęboka termomodernizacja budynku usytuowanego w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 36. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa. Dodatkowo przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, a co za tym idzie na obniżenie kosztów utrzymania budynku w zakresie kosztów na energie cieplną. Ponadto poprawi się stan środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Z kolei zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej przyczyni się do pozyskiwania energii elektrycznej z instalacji OZE. W związku z powyższym przedmiotowy projekt wpłynie korzystnie na cel szczegółowy Działania 3.4 RPO WO 2014-2020, który dotyczy ograniczenia strat i nadmiernego zużycia energii przez MŚP. Należy się spodziewać następujących rezultatów:

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 531,93 GJ/rok;
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 4,032 MWh/rok;
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 3,089 MWhe/rok;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 163,10 Tony równoważnika CO2;
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 546,45 GJ/rok.

Wartość projektu: 478 966,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 239 004,36 PLN